Т. 165 : Фізико-математичні науки
 

Назва

Наукові записки. Том 165, Фізико-математичні науки / Національний університет "Києво-Могилянська академія".

 Місто

Київ :

 Видавництво

[ВПЦ НаУКМА],

 Рік

2015.

 Обсяг

56 [4] с.

 Редколегія

Михалевич В. М., д-р фiз.-мат. наук — голова редколегiї (математика) (НаУКМА)
Бернацька Ю. М., канд. фiз.-мат. наук — голова редколегiї (фiзика) (НаУКМА)
Агре М. Я., канд. фiз.-мат. наук (НаУКМА)
Блонський I. В., д-р фiз.-мат. наук, член-кор. НАН України (Iнститут фiзики НАН України)
Глибовець М. М., д-р фiз.-мат. наук (НаУКМА)
Голубовскi В., доктор габiлiтований (Сiлезький полiтехнiчний унiверситет, Польща)
Горбачук М. Л., д-р фiз.-мат. наук, член-кор. НАН України (Iнститут математики НАН України)
Городнiй М. Ф., д-р фiз.-мат. наук (Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка)
Загороднiй А. Г., д-р фiз.-мат. наук, член-кор. НАН України (Iнститут теоретичної фiзики НАН України)
Кошманенко В. Д., д-р фiз.-мат. наук (Iнститут математики НАН України, НаУКМА)
Любашенко В. В., д-р фiз.-мат. наук (Iнститут математики НАН України)
Макаров В. Л., д-р фiз.-мат. наук, член-кор. НАН України (Iнститут математики НАН України)
Олiйник Б. В., д-р фiз.-мат. наук (НаУКМА)
Чумак О. О., д-р фiз.-мат. наук (Iнститут фiзики НАН України, НаУКМА)
Шиманська О. Т., канд. фiз.-мат. наук (НаУКМА)
Руссєв А. В., канд. фiз.-мат. наук — вiдповiдальний секретар (НаУКМА)

 Рецензенти

Працьовитий М. В., д-р фiз.-мат. наук, професор, завiдувач кафедри вищої математики
Нацiонального педагогiчного унiверситету iменi М. П. Драгоманова
Рудько Г. Ю., д-р фiз.-мат. наук, провiдний науковий спiвробiтник
Iнституту фiзики напiвпровiдникiв iм. В. Є. Лашкарьова НАН України

 УпорядникиОлiйник Б. В., д-р фiз.-мат. наук (НаУКМА)

 Предмет

Фізика - Наукові збірники. 
Математика  - Наукові збірники. 

Гой Т. П., Заторський Р. А.
Використання трикутних матриць для побудови звичайних диференцiальних рiвнянь за вiдомою фундаментальною системою розв’язкiв.
С. 3-7
[Повний текст PDF]

Дуденко М. А.
Унiциклiчнi графи метричної розмiрностi 2.
С. 7-11
[Повний текст PDF]

Iсаєва Т. М., Працьовитий М. В.
Геометрiя та основи метричної теорiї злiченно-символьного зображення дiйсних чисел одиничного пiвiнтервалу.
С. 11-19
[Повний текст PDF]

Козак В. I.
Побудова блочних матриць типу Якобi, вiдповiдних строгiй двовимiрнiй дiйснiй проблемi моментiв.
С. 19-26
[Повний текст PDF]

Михалевич В. М.
До побудови закономiрностi статистично нестiйкої послiдовностi.
С. 26-29
[Повний текст PDF]

Самойлович I. О.
Скiнченна породженiсть вiнцевих добуткiв за частково впорядкованими множинами.
С. 29-34
[Повний текст PDF]

Сербенюк С. О.
Функцiї, означенi системами функцiональних рiвнянь у термiнах зображення чисел рядами Кантора.
С. 34-41
[Повний текст PDF]

Агре М. Я., Просвiрнова Д. Ю.
Кiнематика комптон-ефекту на зв’язаному електронi.
С. 41-49
[Повний текст PDF]

Горопашний О. I.
Динамiка спiна в полi нелiнiйної хвилi.
С. 49-53
[Повний текст PDF]

Решитько Б. А.
Механiзми розсiювання носiїв заряду в антимонiдi iндiю, легованому хромом, при Т = 296 К.
С. 53-57
[Повний текст PDF]

Вiдомостi про авторiв.
[Повний текст PDF]

Зміст.
[Повний текст PDF]